Egara Formació Educació Terrassa Barcelona


LA NOSTRA EMPRESA | EGARA FORMACIÓ
Consultoria de formació especialitzada en solucions integrals de formació per empreses, organitzacions i particulars. Acreditacions i homologacions:
FTFE nou vertical
Entitat inscrita amb el codi 2015 en el Registre Estatal d'Entitats de Formació per impartir, dintre de la iniciativa de Formació Programada per les Empreses, formació professional per l'ocupació.
Treball nou vertical
Per impartir i certificar formació en Prevenció de Riscos Laborals amb número 069/00/B
ministerio empleo seguridad social
Centre acreditat pel SEPE per impartir Certificats de Professionalitat en modalitat teleformació amb número d'autorització 8000000715
soc
Som centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en formació ocupacional i continua amb número de cens 03879/01.
jmc
Som delegació d'AMITS (Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors en Formació Professional).
La nostra qualitat formativa en l'àmbit de formació ocupacional i contínua, està acreditada per OCA Instituto de Certificación, S.L.U., amb la ISO 9001:2015.
soc
Som centre col.laborador de l'ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)
Entitat acreditada per l'Institut de Seguretat Pública (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) com a Centre de Formació de Personal Tècnic Competent per elaborar Plans d’Autoprotecció de les Activitats i els Centres d’Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (expedient ACR/11/2011).