3 de juny

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Calendari: Del 03/06/2021 al 13/07/2021
Horari: Dimarts i dijous de 15:30 a 20:30h
Durada: 44 hores
Modalitat: Aula Virtual / Presencial


** Les persones que treballin a Administració Pública no poden accedir a aquest curs subvencionat


CONTINGUTS:

 

1.-Fiscalitat IRPF. Conceptes generals.

   - Naturalesa i àmbit d'aplicació.

   - Fet imposable.

   - Subjecte passiu.

   - Exempcions.

   - Període impositiu i meritació de l'impost.

   - Esquema liquidatiu.

Renda del període impositiu.

   - Components de la base imposable.

   - Rendiments del treball.

   - Rendiments del capital immobiliari/ mobiliari.

   - Rendiments d'activitats econòmiques.

   - Guanys i pèrdues patrimonials.

   - Retencions i ingressos a compte.

   - Pagaments fraccionats.

   - Part general i part especial de la renda.

Determinació de la quota.

   - Determinació de la base imposable.

   - Base liquidable.

   - Quota íntegra.

   - Deduccions.

   - Gestió de l'impost.

2.- Anàlisi de balanços en l'empresa per a la presa de decisions

   - Anàlisi global de l’empresa:

   - Recollida d’informació: Anàlisi qualitatiu/quantitatiu.

   - Aplicació d’un model d’anàlisi: DAFO.

   - Pla d’acció.

   - Anàlisi Quantitativa: Estats financers.

   - Matèria Primera: Els comptes anuals.

   - El balanç.

   - El compte de resultats.

   - Estat de canvis en el patrimoni net (*ECPN).

   - El cash flow o el flux d’efectiu (EFE.)

   - Memòria.

   - Informe de gestió/Informe d’auditoria.

   -  Anàlisi del balanç.

   - Quines preguntes fem en analitzar un balanç.

   - Anàlisi vertical/ horitzontal  del balanç.

   - Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència.

   - Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat.

   - Anàlisi de la rendibilitat dels actius.

   - Anàlisi del fons de maniobra.

   - Anàlisi del compte de resultats.

   - Anàlisi vertical/horitzontal.

   - Ràtios addicionals interessants.

   - Anàlisi de rendibilitat.

   - Càlcul del cash flow o l’estat de fluxos d’efectiu.

   - Quan no és obligatori (per a l’empresa analitzada).

3.- Fiscalitat Impost de Societats 

   - Normativa tributària, naturalesa jurídica i característiques. Fet imposable. Àmbit d'aplicació temporal i espacial. Subjectes passius.

   - Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Ingressos

   - Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Despeses

   - Liquidació de l'impost. Correccions al resultat comptable.

   - Els ajustos fiscals o extra comptables (I).

   - Els ajustos fiscals o extra comptables (II).

   - Liquidació de l'impost.

   - Base imposable.

   - Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

   - Tipus de gravamen. Quota íntegra.

   - Liquidació de l'impost. Quota líquida.

   - Bonificacions i deduccions fiscals (I)

   - Quota diferencial. Pagaments fraccionats. Gestió del tribut.

   - Novetats normatives.

   - Novetats en el model de declaració.

   - Aspectes més rellevants i conflictius en l'emplenament del model 200 (especial esment a les operacions vinculades.

4.- La Memòria en els comptes anuals

- Activitat de l'empresa.

- Bases de presentació dels comptes anuals.

- Aplicació de resultats.

- Normes de registre i valoració.

- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

- Actius financers.

- Passius financers.

- Fons propis.

- Situació fiscal.

- Ingressos i despeses.

- Subvencions, donacions i llegats.

- Operacions amb parts vinculades.

- Altra informació.

 
*Per poder seguir la formació correctament tens que disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu i micròfon). El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és recomenable.

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari