16 de set.
15:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Calendari: Del 16 de setembre al 26 d'octubre
Horari: Dimarts i Dijous de 15:30 a 19:30h
Durada: 44 hores
Modalitat: Presencial
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 08224 Terrassa


CONTINGUTS:

1-Contractació Laboral

- Introducció: Ordenament Jurídic Laboral.

- Característiques del Contracte de Treball.

- Les fonts del dret laboral, la forma del contracte de treball.

- Modalitats contractuals.

- Nou contracte indefinit per emprenedors. La desaparició del contracte de Foment de la contractació indefinida.

- Contractes formatius.

- Contractació de durada determinada.

- Successió de contractes (concatenació).

- La incidència de les darreres reformes a la contractació:

- Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

- Reial decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors.

- Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge.

- Reial decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida.

- Casos pràctics i jurisprudència.

 

 2.-Jornada i Horaris

- Temps de treball: Jornada, horari, treball nocturn, permisos.

- Modificacions del contracte de treball: Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i condicions substancials.

-Mesures de conciliació familiar.

- Aspectes pràctics-jurídics.

 
3.-Representació dels Treballadors

- Representació i participació dels treballadors en l'empresa.

- Delegats de personal./ Comitès d'empresa.

- Mandat.

- Competències i funcions.

- Garanties.

- Procediment electoral.

- La representació Sindical.

- Seccions Sindicals.

- Delegats Sindicals.

- El dret de reunió.

- Vaga i conflictes col·lectius.

- Vaga.

- Regulació i procediment.

- Efectes: Descomptes en nòmina i situació en Seguretat Social.

- Límits: Serveis Mínims. Vagues il·legals i Abusives. Arbitratge obligatori.

- Tancament Patronal.

- Conflictes Col·lectius..

- Procediment no jurisdiccionals de Solució de Conflictes.

- Procediment Administratiu.

 
4.-Expedients de Regulació d’ Ocupació. (ERO)

- Normativa d'aplicació.

- Estudi del RD 1483/2012, de 29 d'octubre. Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig.

- Procediment d'acomiadament col·lectiu.

- Causes justificadores de l'acomiadament col·lectiu.

- La causa econòmica després de la reforma laboral. "La raonabilitat de la mesura extintiva".

- Documentació El període de consultes. El deure de bona fe en la negociació.

- Grup d'Empreses (laborals vs mercantils).

- L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

- Competències de l'autoritat laboral.

- Impugnació judicial de l'acomiadament col·lectiu.

- Procediment de suspensió temporal de contractes de treball i de reducció de jornada.

- Bonificacions de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

- Reposició del dret a la prestació per desocupació.

- Estudi jurisprudencial en matèria de ET després de la reforma laboral.

- Casos pràctics.

 

5.- Suspensió del Contracte de treball.

- Concepte de Suspensió del contracte.

- Efectes generals.

- Procediment per la suspensió de contractes.

- Estudi de les diferents causes de suspensió.

- Mutu acord entre les parts.

- Causes consignades vàlidament en el contracte.

- Incapacitat Temporal.

- Maternitat.

- Paternitat.

- Risc durant l'Embaràs/Lactància.

- Exercici de càrrec públic representatiu.

- Privació de llibertat del treballador mentre no existeixi sentència condemnatòria.

- Exercici del dret de vaga i tancament legal de l'empresa.

- Excedències.

 

6.- Extinció del Contracte de treball

- Les causes d’extinció.

- Extinció per mutu acord. La quitança i el seu valor alliberador.

- Extinció per voluntat del treballador.

- Extinció per Modificacions substancials i mobilitat geogràfica.

- Extinció per causes que afecten a l’empresari (mort, incapacitat i jubilació).

- Extinció per incapacitat permanent del treballador.

- Extinció per incompliment empresarial. Referència a l'assetjament.

- Extinció per causes objectives.

- Causes.

- Requisits formals i mitjans d’impugnació.

- Causes i procediment. El deure negociar.

- L'acomiadament col·lectiu a les empreses concursades.

- Acomiadaments i altres mesures disciplinaries.

- Causes.

- Requisits de forma. El contingut de la comunicació.

- L'actuació contra els representants dels treballadors.

- Règim actual dels salaris de tramitació.

- La responsabilitat de l'Estat.

- Breu referència a l'extinció del contracte de treballador Autònom econòmicament depenent.

 

7.- Procediment Laboral

- Actuacions davant del Jutjat prèvies a la demanda:

-Demanda en procés ordinari: Elements necessaris, altressí subsanació de defectes.

-Demandes en procediments especials.

- Demandes en matèria de Seguretat Social.

- Conciliació i compareixença de les parts:

- Conciliació administrativa i judicial.

- Incompareixença de les parts: efectes de la incompareixença de l'actor. Danys i perjudicis.

- Judici:

- Fase d’al·legacions.

- Contestació, excepcions i reconvenció.

- Proves: pràctica en judici. Anunciats d'inadmissió.

- Conclusions i constància en acta de protestes a efectes del recurs de suplicació.

- Procediments especials:

- Acomiadaments.

- Acomiadaments objectius: singular i col·lectiu.

- Vacances. Classificació Professional. Modificació substancial de condicions de treball.

- Conflictes col·lectius.

- Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques.

- Sentències:

- Correcció d'errades i aclaració de sentències.

- Complementació de sentències.

-Incident de nul·litat d'actuacions (últimes modificacions legals i de jurisprudència del Tribunal Constitucional).

- Recursos extraordinaris:

- Recurs de Suplicació.

- Recurs de Revisió.

- Recurs davant el Tribunal Constitucional.

 

8.-Negociació col·lectiva

- Estructura de la negociació col·lectiva: convenis d’àmbit estatal, autonòmic, provincial...

- La representació institucional: l’Acord Estratègic, l’AIC i l’AENC (“Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014):

- L’origen de la nova clàusula de revisió salarial no vinculats a l’IPC real.

- Què passa amb l'IPC previst?

- Els convenis col·lectius estatutaris:

- Valor normatiu i eficàcia personal.

- Contingut de la negociació: elements essencials

- El REGCON: Consulta pública, registre i dipòsit de Convenis i acords col·lectius de treball.

- Novetats de la Reforma laboral 2012:

- Les clàusules d’inaplicació (“descuelgue”) dels convenis.

- La concurrència de convenis: un límit a la negociació.

- La “prioritat aplicativa” dels convenis d’empresa.

- La vigència dels convenis: la “ultraactivitat”

- Eines de modificació de l’ambit d’un conveni: L’adhesió i extensió del convenis

- La legitimació per negociar un Conveni: els problemes de la legitimació plena.

- Registre i publicació dels convenis col·lectius.

- El REGCON: Consulta pública, registre i dipòsit de Convenis i acords col·lectius de treball.

- Models d’actes de constitució de la mesa negociadora, de desenvolupament i de finalització.

- Els tràmits telemàtics: la documentació presentar

- Les Comissions paritàries: Aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.

- Impugnació dels convenis col·lectius.

- La negociació a l’àmbit de l’empresa: la resolució dels conflictes al TLC.

 

9.- Novetats Laborals

- Anàlisi de les principals novetats laborals aparegudes en el primer semestre de l ‘exercici.


DOCENTS:

Sr. Jaume González
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona.
Sr. Manuel Crespo
Secretari General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social.
Sr. Xavier Garcia
Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.
Sr. David Martinez
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari