27 d’oct.
15:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 27/10/2021 al 15/12/2021
Horari: Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00h
Durada: 60 hores
Modalitat: Aula Virtual

 
** Les persones que treballin a Administració Pública no poden accedir a aquest curs subvencionat

OBJECTIUS:

- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.
- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

 

CONTINGUTS:

1. Recordatori de conceptes generals
   1.1. Cas pràctic

2. Immobilitzat
   2.1. Valoració dels immobilitzats
   2.2. Amortització
     2.2.1. Comptabilització.
     2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor
   3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
      3.1.1. El principi de prudència
   3.2. Principals provisions en el PGC
      3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
   3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
      3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
   3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats
      3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
   4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
      4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
   4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
      4.2.1. Diferències de canvi
      4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
   4.3. Tractament comptable de les operacions
      4.3.1. En el moment de realitzar-se
      4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris
   5.1. Concepte de valors mobiliaris
   5.2. Principals tipus de valors
      5.2.1. Instruments de patrimoni
      5.2.2. Instruments de deute
   5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
      5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
      5.3.2. Grups
   5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes
      5.4.1. Grups
   5.5. Concepte de cost amortitzat
      5.5.1. El tipus d’interès efectiu
      5.5.2. Significat
      5.5.3. Càlcul
   5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
   5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització del Impost de societats.
   6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
      6.1.1. Principals impostos de cada tipus
   6.2. Definició del Impost de Societat
      6.2.1. Àmbit d’aplicació
      6.2.2. Base imposable
      6.2.3. Tipus impositiu
   6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
      6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
      6.3.2. Diferències entre unes i altres.
   6.4. Comptabilització del impost
      6.4.1. Impost corrent
      6.4.2. Impost diferit
      6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
   6.5. Bases imposables negatives
      6.5.1. Compensació
      6.5.2. Crèdit impositiuINSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari