21 de jul.
09:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Dies 21, 22, 23, 26, 27 i 28 de juliol de 2021
Horari: De 9:00 a 14:00h
Durada: 30 hores
Modalitat: PresencialCONTINGUTS:


  1. Aplicació de les normes i condicions de seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes

               1.1. Condicions específiques de seguretat que han de complir els locals, les instal·lacions, el mobiliari, els equips, la maquinària i el petit material característics de les unitats de producció i servei d'aliments i begudes.

               1.2. Identificació i aplicació de les normes específiques de seguretat.

  1. Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments

               2.1. Concepte d'aliment. - Requisits dels manipuladors/ores d'aliments.

               2.2. Importància de les bones pràctiques en la manipulació d'aliments.

               2.3. Responsabilitat de l'empresa en la prevenció de malalties de transmissió alimentària.

               2.4. Riscos per a la salut derivats d'una manipulació incorrecta d'aliments.

               2.5. Conceptes i tipus de malalties transmeses a través d’aliments.

               2.6. Alteració i contaminació dels aliments: conceptes, causes i factors contribuents.

               2.7. Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques.

               2.8. Principals factors que contribueixen al creixement bacterià.

               2.9. Salut i higiene personals: factors, materials i aplicacions.

               2.10. Maneig de residus i deixalles.

               2.11. Assumpció d'actituds i hàbits del manipulador/a d'aliments.

               2.12. Neteja i desinfecció: diferenciació de conceptes.

               2.13. Control de plagues: finalitat de la desinfecció i desratització.

               2.14. Materials en contacte amb els aliments: tipus i requisits.

               2.15. Etiquetatge dels aliments: lectura i interpretació d'etiquetes d'informació obligatòria.

               2.16. Qualitat higienicosanitària: conceptes i aplicacions.

               2.17. Autocontrol: sistemes d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

               2.18. Guies de pràctiques correctes d'higiene (GPCH)

 
  1. Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes

               3.1. Productes de neteja d'ús comú: tipus, classificació.

               3.2. Característiques principals d'ús.

               3.3. Mesures de seguretat i normes d’emmagatzematge.

               3.4. Interpretació de les especificacions.

               3.5. Sistemes i mètodes de neteja: aplicacions dels equips i materials bàsics.

               3.5. Procediments habituals: tipus i execució.

  1. Ús d’uniformes i equipament persona de seguretat a les zones de producció i servei d’aliments i begudes

               4.1. Uniformes de cuina: tipus. - Peces de protecció: tipus, adequació i normativa.

               4.2. Uniformes del personal de restaurant bar.


 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari