15 de juny
09:30

Les empreses han de tenir present en les polítiques d'igualtat, el principi d'igualtat retributiva entre homes i dones i avançar cap a aconseguir més transperència salarial.


Calendari:
15 i 17 de juny 2021
Horari: 09:30-13:30h
Durada: 8 hores
Modalitat d'impartició: Aula virtual

OBJECTIU:
Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat dins de les seves estructures i a adoptar mesures per prevenir qualsevol tipus de discriminació
laboral entre dones i homes.Les empreses han de tenir present en les polítiques d’igualtat, entre d’altres, el principi d’igualtat retributiva entre homes i dones i avançar cap a aconseguir més transparència salarial. Per això es recomana que realitzin l’anàlisi de les diferències salarials que es produeixen en el si de l’organització, així com que implantin un pla d’acció contra la bretxa i el seu seguiment.

CONTINGUT:
1.Introducció normativa i legislativa
1.1 Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual és regulen els plans d'igualtat i el seu registre.
1.2 Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dons i homes
1.3 Guia per l’aplicació de la igualtat retributiva
1.4 Obligatorietat registre  valor mitja del salari  i disgregació per sexes i categories professionals ( art 28.2  del Reial decret llei 6/2019, que modifica la redacció de l’Estatut dels treballadors)

2.Concepte bretxa salarial
2.1 Causes
2.2 Discriminació directe
2.3 Discriminació indirecte
2.4 Determinants de la bretxa salarial
2.5 Efectes de la bretxa salarial
2.6 Principi igualtat retributiva per feines de igual valor

3.Recomanacions per identificar i analitzar la bretxa salarial
3.1 Càlcul:
- Àmbit legal
- Participants
- Informació necessària
- Com realitzar el càlcul

3.2  Anàlisi:
3.2.1 Bretxa global:
- Contractació
- Classificació professional
- Sistema i estructura retributiva
- Salari base
- Complements salarials
- Hores extraordinàries
- Beneficis socials
- Percepcions extra salarials
- Antiguitat
- Tipus de contracte
- Tipus jornada
- Conciliació
- Promoció
- Valoració llocs de treball

3.2.2 Anàlisi resultats

3.3  Pla d’acció:
3.3.1 Com dissenyar un pla d’acció:
- Objectius
- Establir accions
- Metodologia
- Calendari, programació
- Responsables, intervinents
3.3.2 Proposta d’accions:
- Segregació horitzontal i vertical
- Valoració de llocs de treball
- Classificació professional
- Contractació i promoció
- Estructura salarial
- Conciliació i corresponsabilitat

3.4 Seguiment i avaluació:
-Objectius
-Comissió
-Procediment
- Avaluació , informe final

 

 

PREU: 175 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari