Calendari d'Events

ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL (SUBVENCIONAT)
Dimarts, 25. Setembre 2018, 09:00
A Dilluns, 5. Novembre 2018
Visites : 807

ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballador/es (no resta del crèdit d'empresa).

Calendari: Dies 25/9, 4/10, 9/10, 16/10, 24/10, 26/10, 29/10, 31/10 i 5/11

Horari: De 9:00 a 14:00h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

 

Continguts:

1.- Fiscalitat IVA

- Règim General.

- Naturalesa i àmbit d'aplicació.

- Operacions intracomunitàries.

- IVA. Operacions interiors. Normes que el regulen, naturalesa i característiques.

- Regles de localització.

- El model 349.

- Operacions internacionals.

- Base imposable.

- Tipus impositius.

- Deduccions. Regles especials-prorrata.

- Modificació de base imposable de crèdits incobrables.

- Devolucions.

- Règims especials.

- Obligacions formals.

- Gestió de l'impost.

- Règims objectius de tributació; mòduls IVA.

 

2.- Planificació Inspecció Fiscal

- Afrontar amb seguretat les actuacions d'inspecció tributària a la seva empresa, segons la normativa aplicable.

- Conèixer la regulació dels procediments d'Inspecció Tributària en les empreses.

- Determinar quins són els motius més freqüents pels quals l'Agència Tributària emprèn un Inspecció Tributària.

- Reconèixer quina és la documentació requerida en cas d'Inspecció Tributària.

- Obtenció d'informació a través de tercers (bancs, clients, proveïdors).

- El que implica l'adopció de mesures cautelars, i la compareixença de l'empresa davant la inspecció.

 

3.- Actuacions i procediment d’Inspecció Fiscal

- Organització de la inspecció i planificació de les actuacions inspectores.

- Organització de la Inspecció.

- Drets i deures del personal inspector.

- Planificació de les actuacions inspectores.

- Pla de control tributari.

- La denuncia pública.

- Aspectes generals.

- Funcions dels òrgans d’Inspecció.

- Obligats tributaris que han d’atendre la Inspecció.

- El representant davant la Inspecció.

- Facultats de la Inspecció dels Tributs.

- Lloc i horari de les actuacions inspectores.

- Documentació de les actuacions.

- L’informe preceptiu en cas de presumpte delicte contra la Hisenda Pública.

- L’expedient electrònic i les notificacions.

- Procediment inspector.

- Objecte del procediment.

- Inici. Extensió i abast.

- Desenvolupament. Durada. Interrupcions i dilacions. Tràmit d’audiència.

- Adopció de mesures cautelars.

- Finalització: Actes d’Inspecció: amb acord, de conformitat i de disconformitat. Liquidacions derivades de les actes: definitives i provisionals. Altres formes de finalització del procediment.

- Disposicions especials del procediment inspector.

- Comprovació de les entitats que tributen en règim de consolidació fiscal.

- Estimació indirecta.

- La simulació en l’àmbit tributari.

- Declaració de conflicte en l’aplicació de la norma tributària (casos de frau de llei).

- Altres actuacions inspectores.

- Actuacions d’obtenció d’informació. Procediment específic d’entitats bancàries.

- Actuacions de comprovació limitada.

- Altres actuacions, especialment relacionades amb l’aplicació de l’impost sobre societats.

- Especialitats del procediment sancionador.

- Interrupció de la prescripció per a la imposició de sancions.

- Tramitació separada del procediment sancionador.

- Tramitació conjunta amb el procediment inspector.

 

4.- Novetats fiscal Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici . Novetats fiscals

- Impost de societats.

- IVA.

- IRPF.

- Impost sobre el Patrimoni.

- Altres Impostos.

- Altres novetats.

 

5.- Prevenció de Blanqueig de Capital

- Introducció i Normativa en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

- Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

- Obligacions d'informació, formació i protecció.

- Mitjans de pagament.

- Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions.

- Infraccions , sancions i procediment sancionador.

- Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals.

 

6.- Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i Impostos Municipals.

- Impost sobre successions i donacions.

- Normes generals, àmbit territorial i fet imposable.

- Herència, llegat i donacions.

- Liquidació de l'impost.

- Gestió de l'impost.

- Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

- Transmissions patrimonials oneroses.

- Operacions societàries.

- Actes jurídics documentats.

- Impostos Municipals.

- Impost d'activitats econòmiques.

- Normes generals, àmbit territorial i fet imposable.

- Liquidació de l'impost.

- Gestió de l'impost.

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 44 h

Modalitat : Presencial

iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (SUBVENCIONAT)
DIA: 29 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
NOVETATS DEL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL. RD LLEI 8/2019 de 8 de març
DIA: 29 Abr 2019
HORA: 10:30AM
LLOC: Terrassa
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 Mai 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
POSTRES DE RESTAURANT (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 Mai 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
EL COS NO ENGANYA. CURS DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
DIA: 07 Mai 2019
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Mai 2019
HORA: 04:00PM
LLOC: Terrassa
El poder disciplinari de l'empresari. Acomiadaments i sancions
DIA: 16 Mai 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CUINA VEGANA (SUBVENCIONAT)
DIA: 16 Mai 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
TRESORERIA I COMPTABILITAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 20 Mai 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Mai 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA (SUBVENCIONAT)
DIA: 28 Mai 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
EINES PER A LA MEDIACIÓ (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC:
PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
SUMILLERIA I MARIDATGE (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 05:30PM
LLOC: Terrassa
Anàlisi de la repercussió i deduccions de quotes en l'IVA
DIA: 05 Jun 2019
HORA: 04:00PM
LLOC: Terrassa
FINANCES PER NO FINANCERS (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Jun 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
EL PLA D’IGUALTAT A LES EMPRESES I PRINCIPALS MESURES DEL RD LLEI 6/2019 d’1 de març
DIA: 17 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CLAUS LEGALS DEL SALARI EN ESPÈCIE
DIA: 20 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 08 Jul 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa