Calendari d'Events

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL (SUBVENCIONAT)
Dilluns, 12. Març 2018, 15:00
Visites : 504

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL

Curs subvencionat

Calendari: Dies 12, 14, 19, 21, 22 i 26 de març i 04, 09 i 11 d'abril

Horari: De 15 a 20h, últim dia de 15 a 19h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

1. Fiscalitat IRPF

Conceptes generals

- Naturalesa i àmbit d'aplicació.

- Fet imposable.

- Subjecte passiu.

- Exempcions.

- Període impositiu i meritació de l'impost.

- Esquema liquidatiu.

Renda del període impositiu.

- Components de la base imposable.

- Rendiments del treball

- Rendiments del capital immobiliari/ mobiliari.

- Rendiments d'activitats econòmiques.

- Guanys i pèrdues patrimonials.

- Retencions i ingressos a compte.

- Pagaments fraccionats.

- Part general i part especial de la renda.

Determinació de la quota

- Determinació de la base imposable.

- Base liquidable.

- Quota íntegra.

- Deduccions.

- Gestió de l'impost.

 

2. Anàlisi de balanços en l'empresa per a la presa de decisions

- Anàlisi global de l’empresa

- Recollida d’informació: Anàlisi qualitatiu/quantitatiu.

- Aplicació d’un model d’anàlisi: DAFO.

- Pla d’acció.

- Anàlisi Quantitativa: Estats financers.

- Matèria Primera: Els comptes anuals.

- El balanç.

- El compte de resultats.

- Estat de canvis en el patrimoni net (*ECPN).

- El cash flow o el flux d’efectiu (EFE.)

- Memòria.

- Informe de gestió/Informe d’auditoria.

- Anàlisi del balanç.

- Quines preguntes fem en analitzar un balanç.

- Anàlisi vertical/ horitzontal del balanç.

- Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència.

- Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat.

- Anàlisi de la rendibilitat dels actius.

- Anàlisi del fons de maniobra.

- Anàlisi del compte de resultats.

- Anàlisi vertical/horitzontal.

- Ràtios addicionals interessants.

- Anàlisi de rendibilitat.

- Càlcul del cash flow o l’estat de fluxos d’efectiu.

- Quan no és obligatori (per a l’empresa analitzada).

 

3. Fiscalitat Impost de Societats

- Normativa tributària, naturalesa jurídica i característiques. Fet imposable. Àmbit d'aplicació temporal i espacial. Subjectes

passius.

- Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Ingressos

- Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Despeses

- Liquidació de l'impost. Correccions al resultat comptable.

- Els ajustos fiscals o extra comptables (I).

- Els ajustos fiscals o extra comptables (II).

- Liquidació de l'impost.

- Base imposable.

- Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

- Tipus de gravamen. Quota íntegra.

- Liquidació de l'impost. Quota líquida.

- Bonificacions i deduccions fiscals (I)

- Quota diferencial. Pagaments fraccionats. Gestió del tribut.

- Novetats normatives.

- Novetats en el model de declaració.

- Aspectes més rellevants i conflictius en l'emplenament del model 200 (especial esment a les operacions vinculades.

 

4. La Memòria en els comptes anuals

- Activitat de l'empresa.

- Bases de presentació dels comptes anuals.

- Aplicació de resultats.

- Normes de registre i valoració.

- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

- Actius financers.

- Passius financers.

- Fons propis.

- Situació fiscal.

- Ingressos i despeses.

- Subvencions, donacions i llegats.

- Operacions amb parts vinculades.

- Altra informació.

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 44 h

Modalitat : Presencial

Localització Terrassa
iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
OFIMÀTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 febrer 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Barcelona
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Mar 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ANGLÈS A.1.A. (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 Mar 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 Mar 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
SUMILLERIA I MARIDATGE (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 Mar 2018
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 12 Mar 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
LA CUINA DELS ARROSSOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Mar 2018
HORA: 05:30PM
LLOC: Terrassa
COMERÇ EXTERIOR (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Abr 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
PLANS D'IGUALTAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Abr 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
APLICACIONS MICROINFORMÀTIQUES (SUBVENCIONAT)
DIA: 16 Abr 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
TAPES, CANAPÈS I PINTXOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Abr 2018
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Abr 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
COM PARLAR EN PÚBLIC (SUBVENCIONAT)
DIA: 07 Mai 2018
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 09 Mai 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA PER A CELÍACS (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 Mai 2018
HORA: 05:30PM
LLOC: Terrassa
OFIMÀTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CUINA DE TEMPORADA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
EINES DE COACHING NIVELL 1 (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2018
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 Jun 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENDES (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Jul 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 16 Jul 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Set 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa