Calendari d'Events

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL (SUBVENCIONAT)
Dilluns, 12. Març 2018, 15:00
A Dimecres, 18. Abril 2018
Visites : 1547

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL

Curs subvencionat

Calendari: Dies 12, 14, 19, 21, 22 i 26 de març i 04, 09, 11 i 16 d'abril

Horari: De 15 a 19h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

1. Fiscalitat IRPF

Conceptes generals

- Naturalesa i àmbit d'aplicació.

- Fet imposable.

- Subjecte passiu.

- Exempcions.

- Període impositiu i meritació de l'impost.

- Esquema liquidatiu.

Renda del període impositiu.

- Components de la base imposable.

- Rendiments del treball

- Rendiments del capital immobiliari/ mobiliari.

- Rendiments d'activitats econòmiques.

- Guanys i pèrdues patrimonials.

- Retencions i ingressos a compte.

- Pagaments fraccionats.

- Part general i part especial de la renda.

Determinació de la quota

- Determinació de la base imposable.

- Base liquidable.

- Quota íntegra.

- Deduccions.

- Gestió de l'impost.

 

2. Anàlisi de balanços en l'empresa per a la presa de decisions

- Anàlisi global de l’empresa

- Recollida d’informació: Anàlisi qualitatiu/quantitatiu.

- Aplicació d’un model d’anàlisi: DAFO.

- Pla d’acció.

- Anàlisi Quantitativa: Estats financers.

- Matèria Primera: Els comptes anuals.

- El balanç.

- El compte de resultats.

- Estat de canvis en el patrimoni net (*ECPN).

- El cash flow o el flux d’efectiu (EFE.)

- Memòria.

- Informe de gestió/Informe d’auditoria.

- Anàlisi del balanç.

- Quines preguntes fem en analitzar un balanç.

- Anàlisi vertical/ horitzontal del balanç.

- Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència.

- Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat.

- Anàlisi de la rendibilitat dels actius.

- Anàlisi del fons de maniobra.

- Anàlisi del compte de resultats.

- Anàlisi vertical/horitzontal.

- Ràtios addicionals interessants.

- Anàlisi de rendibilitat.

- Càlcul del cash flow o l’estat de fluxos d’efectiu.

- Quan no és obligatori (per a l’empresa analitzada).

 

3. Fiscalitat Impost de Societats

- Normativa tributària, naturalesa jurídica i característiques. Fet imposable. Àmbit d'aplicació temporal i espacial. Subjectes

passius.

- Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Ingressos

- Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Despeses

- Liquidació de l'impost. Correccions al resultat comptable.

- Els ajustos fiscals o extra comptables (I).

- Els ajustos fiscals o extra comptables (II).

- Liquidació de l'impost.

- Base imposable.

- Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

- Tipus de gravamen. Quota íntegra.

- Liquidació de l'impost. Quota líquida.

- Bonificacions i deduccions fiscals (I)

- Quota diferencial. Pagaments fraccionats. Gestió del tribut.

- Novetats normatives.

- Novetats en el model de declaració.

- Aspectes més rellevants i conflictius en l'emplenament del model 200 (especial esment a les operacions vinculades.

 

4. La Memòria en els comptes anuals

- Activitat de l'empresa.

- Bases de presentació dels comptes anuals.

- Aplicació de resultats.

- Normes de registre i valoració.

- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

- Actius financers.

- Passius financers.

- Fons propis.

- Situació fiscal.

- Ingressos i despeses.

- Subvencions, donacions i llegats.

- Operacions amb parts vinculades.

- Altra informació.

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 44 h

Modalitat : Presencial

Localització Terrassa
iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
ACTUALITZACIÓ NOVETATS NORMATIVES LABORALS
DIA: 17 Des 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Des 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Des 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Des 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SUBVENCIONAT)
DIA: 07 Gen 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 14 Gen 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS AUXILIARS D'ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 febrer 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 18 febrer 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa