2 jun
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 2 de juny al 2 de juliol de 2020
Horari: Dimarts i Dijous de 16:00 a 20:00h
Durada: 40 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa


CONTINGUTS:

 1. Gestió laboral

   1.1. L'empresa i la Seguretat Social

 1. Règim general de la seguretat social
 1. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
 1. El règim especial dels treballadors autònoms
 1. Llibres obligatoris
 1. El calendari laboral
 1. La contractació de treballadors

   7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats

 1. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
 1. Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments
 1. L'expedient del treballador
 1. Contractes bonificats
 1. Tramitació

   12.1. Rebut de salaris/nòmines

   12.2. Impresos oficials

   12.3. Conceptes salarials i normativa legal

   12.4. Confecció del rebut de salari

 1. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
 1. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…

   14.1. Càlcul de cotitzacions

   14.2. Cotització en períodes de baixa

 1. Liquidacions

   15.1. Baixes per contingències comunes i professionals

   15.2. Retencions a compte de l'IRPF

   15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament

   15.4. Situacions especials

   15.5. Incapacitat temporal i maternitat

   15.6. Contractació a temps parcial

   15.7. Cotització a la Seguretat Social

   15.8. Impresos oficials i terminis de presentació

   15.9. Omplir TC-1, TC-2

   15.10. Tipus de cotització

   15.11. Ajornaments i recàrrecs

   15.12. Sistema XARXA

 1. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

   16.1. Fitxers treballadors

   16.2. Processos de nòmines

   16.3. Processos de Seguretat Social

   16.4. Processos de l'IRPF

   16.5. Tancaments. Informes i estadístiques

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari