12 feb
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Calendari: Del 12 de febrer al 18 de març de 2020
Horari: Dilluns i Dimecres de 16:00 a 20:00h
Durada: 44 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 08224 Terrassa


CONTINGUTS:

1-Contractació Laboral

- Introducció: Ordenament Jurídic Laboral.

- Característiques del Contracte de Treball.

- Les fonts del dret laboral, la forma del contracte de treball.

- Modalitats contractuals.

- Nou contracte indefinit per emprenedors. La desaparició del contracte de Foment de la contractació indefinida.

- Contractes formatius.

- Contractació de durada determinada.

- Successió de contractes (concatenació).

- La incidència de les darreres reformes a la contractació:

- Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

- Reial decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors.

- Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge.

- Reial decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida.

- Casos pràctics i jurisprudència.

 

 2.-Jornada i Horaris

- Temps de treball: Jornada, horari, treball nocturn, permisos.

- Modificacions del contracte de treball: Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i condicions substancials.

-Mesures de conciliació familiar.

- Aspectes pràctics-jurídics.

 
3.-Representació dels Treballadors

- Representació i participació dels treballadors en l'empresa.

- Delegats de personal./ Comitès d'empresa.

- Mandat.

- Competències i funcions.

- Garanties.

- Procediment electoral.

- La representació Sindical.

- Seccions Sindicals.

- Delegats Sindicals.

- El dret de reunió.

- Vaga i conflictes col·lectius.

- Vaga.

- Regulació i procediment.

- Efectes: Descomptes en nòmina i situació en Seguretat Social.

- Límits: Serveis Mínims. Vagues il·legals i Abusives. Arbitratge obligatori.

- Tancament Patronal.

- Conflictes Col·lectius..

- Procediment no jurisdiccionals de Solució de Conflictes.

- Procediment Administratiu.

 
4.-Expedients de Regulació d’ Ocupació. (ERO)

- Normativa d'aplicació.

- Estudi del RD 1483/2012, de 29 d'octubre. Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig.

- Procediment d'acomiadament col·lectiu.

- Causes justificadores de l'acomiadament col·lectiu.

- La causa econòmica després de la reforma laboral. "La raonabilitat de la mesura extintiva".

- Documentació El període de consultes. El deure de bona fe en la negociació.

- Grup d'Empreses (laborals vs mercantils).

- L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

- Competències de l'autoritat laboral.

- Impugnació judicial de l'acomiadament col·lectiu.

- Procediment de suspensió temporal de contractes de treball i de reducció de jornada.

- Bonificacions de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

- Reposició del dret a la prestació per desocupació.

- Estudi jurisprudencial en matèria de ET després de la reforma laboral.

- Casos pràctics.

 

5.- Suspensió del Contracte de treball.

- Concepte de Suspensió del contracte.

- Efectes generals.

- Procediment per la suspensió de contractes.

- Estudi de les diferents causes de suspensió.

- Mutu acord entre les parts.

- Causes consignades vàlidament en el contracte.

- Incapacitat Temporal.

- Maternitat.

- Paternitat.

- Risc durant l'Embaràs/Lactància.

- Exercici de càrrec públic representatiu.

- Privació de llibertat del treballador mentre no existeixi sentència condemnatòria.

- Exercici del dret de vaga i tancament legal de l'empresa.

- Excedències.

 

6.- Extinció del Contracte de treball

- Les causes d’extinció.

- Extinció per mutu acord. La quitança i el seu valor alliberador.

- Extinció per voluntat del treballador.

- Extinció per Modificacions substancials i mobilitat geogràfica.

- Extinció per causes que afecten a l’empresari (mort, incapacitat i jubilació).

- Extinció per incapacitat permanent del treballador.

- Extinció per incompliment empresarial. Referència a l'assetjament.

- Extinció per causes objectives.

- Causes.

- Requisits formals i mitjans d’impugnació.

- Causes i procediment. El deure negociar.

- L'acomiadament col·lectiu a les empreses concursades.

- Acomiadaments i altres mesures disciplinaries.

- Causes.

- Requisits de forma. El contingut de la comunicació.

- L'actuació contra els representants dels treballadors.

- Règim actual dels salaris de tramitació.

- La responsabilitat de l'Estat.

- Breu referència a l'extinció del contracte de treballador Autònom econòmicament depenent.

 

7.- Procediment Laboral

- Actuacions davant del Jutjat prèvies a la demanda:

-Demanda en procés ordinari: Elements necessaris, altressí subsanació de defectes.

-Demandes en procediments especials.

- Demandes en matèria de Seguretat Social.

- Conciliació i compareixença de les parts:

- Conciliació administrativa i judicial.

- Incompareixença de les parts: efectes de la incompareixença de l'actor. Danys i perjudicis.

- Judici:

- Fase d’al·legacions.

- Contestació, excepcions i reconvenció.

- Proves: pràctica en judici. Anunciats d'inadmissió.

- Conclusions i constància en acta de protestes a efectes del recurs de suplicació.

- Procediments especials:

- Acomiadaments.

- Acomiadaments objectius: singular i col·lectiu.

- Vacances. Classificació Professional. Modificació substancial de condicions de treball.

- Conflictes col·lectius.

- Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques.

- Sentències:

- Correcció d'errades i aclaració de sentències.

- Complementació de sentències.

-Incident de nul·litat d'actuacions (últimes modificacions legals i de jurisprudència del Tribunal Constitucional).

- Recursos extraordinaris:

- Recurs de Suplicació.

- Recurs de Revisió.

- Recurs davant el Tribunal Constitucional.

 

8.-Negociació col·lectiva

- Estructura de la negociació col·lectiva: convenis d’àmbit estatal, autonòmic, provincial...

- La representació institucional: l’Acord Estratègic, l’AIC i l’AENC (“Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014):

- L’origen de la nova clàusula de revisió salarial no vinculats a l’IPC real.

- Què passa amb l'IPC previst?

- Els convenis col·lectius estatutaris:

- Valor normatiu i eficàcia personal.

- Contingut de la negociació: elements essencials

- El REGCON: Consulta pública, registre i dipòsit de Convenis i acords col·lectius de treball.

- Novetats de la Reforma laboral 2012:

- Les clàusules d’inaplicació (“descuelgue”) dels convenis.

- La concurrència de convenis: un límit a la negociació.

- La “prioritat aplicativa” dels convenis d’empresa.

- La vigència dels convenis: la “ultraactivitat”

- Eines de modificació de l’ambit d’un conveni: L’adhesió i extensió del convenis

- La legitimació per negociar un Conveni: els problemes de la legitimació plena.

- Registre i publicació dels convenis col·lectius.

- El REGCON: Consulta pública, registre i dipòsit de Convenis i acords col·lectius de treball.

- Models d’actes de constitució de la mesa negociadora, de desenvolupament i de finalització.

- Els tràmits telemàtics: la documentació presentar

- Les Comissions paritàries: Aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.

- Impugnació dels convenis col·lectius.

- La negociació a l’àmbit de l’empresa: la resolució dels conflictes al TLC.

 

9.- Novetats Laborals

- Anàlisi de les principals novetats laborals aparegudes en el primer semestre de l ‘exercici.


DOCENTS:

Sr. Antonio Benavides
Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya
Sr. Jaume González

Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona.
Sr. Manuel Crespo
Secretari General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social.
Sr. José Miguel Beneroso
Responsable Relacions Laborals. Advocat.
Sr. Xavier Garcia
Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.
Sr. David Martinez
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari