20 gen
15:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 20 de gener al 12 de febrer
Horari: Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00h
Durada: 40 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 TerrassaCONTINGUTS:

  1. El procés comptable

               1.1. Comptes Llibres

               1.2. Assentaments comptables

               1.3. Els documents final de la comptabilitat

               1.4. Balanç de situació

               1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

  1. El programa informàtic

               2.1. Què es un programa de comptabilitat

               2.2. Per què serveix

               2.3. Altres aplicacions

    3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat

               3.1. Operacions generals

               3.2. Definició del Pla comptable

               3.3. Obertura de comptes

               3.4. Operacions específiques

               3.5. Definició de comptes i tipus d’IVA

               3.6. Venciments

               3.7. Immobilitzat

  1. Operativa del programa

               4.1. Entrada d’assentaments

               4.2. Realització d’operacions específiques

               4.3. Consultes i obtenció d’informació

               4.4. Tancament del exercici

  1. Recordatori d’amortitzacions

               5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització

               5.2. Comptabilització de les amortitzacions

               5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions

               5.4. Comptabilització a amb el programa informàtic

  1. Provisions i deterioraments de valor

               6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor

               6.2. Principals provisions en el PGC

               6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

               6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

  1. Moneda estrangera.

               7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

               7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.

               7.3. Tractament comptable de les operacions

               7.4. Comptabilització amb el programa informàticINSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí