9 mar
15:00

Calendari: 9 de març de 2020
Horari: 15:00 a 20:00h
Durada: 5 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa


OBJECTIU:

El curs pretén realitzar un anàlisis de totes les qüestions relatives al model 720, declaració de béns i drets a l'estranger, model que el termini de presentació s'inicia l'1 de gener i finalitza el 31 de març de cada any. En aquest curs es tractarien qüestions com; obligació de presentar el model 720, conseqüències de la no presentació o presentació incorrecta del model, mecanismes per regularitzar la situació tributària de persones que no hagin complert amb la seva obligació o els mecanismes d'informació relatius a béns i drets a l'estranger.CONTINGUTS:

1.-Obligació formal. Model 720

-Obligació d'informar sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger (art. 42 bis RGAT).

-Obligació d'informar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger (art. 42.ter RGAT)

-Obligació d'informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger (art. 54.bis RGAT)

2.-Conseqüències de l'incompliment de l'obligació de presentar correctament la declaració de béns i drets a l'estranger. Guany patrimonial no justificat i imprescriptibilitat de les rendes (art. 39.2 LIRPF)

3.-Règim sancionador

4.-Mecanismes per regularitzar la situació tributària de contribuents que hagin incomplert l'obligació de presentar la declaració de béns i drets a l'estranger (excepcions art. 39.2 LIRPF, Art. 6.4 LIRPF i CV 1434-17)

5.-Cooperació internacional autoritats fiscals relatiu a sistemes automàtics d'informació de béns i drets a l'estranger (FATCA, DAC 1/ Directiva 2011/16 , DAC2/Directiva 2014/107 i CRS).


DOCENT:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón. Llicenciat en Dret i Administració i direcció d'empreses. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

 

PREU: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari