2 jun

Calendari: Del 2 de juny al 2 de juliol del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Analitzar de forma comptable i financera una empresa, abastant el registre comptable d’aspectes com el personal de l’empresa, les operacions d’inversió, de finançament i d’impostos, així com a calcular el resultat comptable de l’empresa.


CONTINGUTS:

1. PERSONAL ALIÈ.

1.1. El personal de la empresa.

1.1. Comptes implicades.

1.2. Situacions pràctiques.

 
2. L’ACTIU NO CORRENT.

2.1. Normes de registre i valoració.

   2.1.1. Immobilitzat material.

   2.1.2. Normes particulars sobre immobilitzat material.

   2.1.3.Inversiones immobiliàries.

   2.1.4. Immobilitzat intangible.

   2.1.5. Normes particulars sobre l’immobilitzat intangible.

   2.1.6. Moneda estrangera.

   2.1.7. Impostos sobre el valor afegit.

2.2. Comptes implicades.

2.3. Situacions pràctiques.

   2.3.1. Immobilitzat intangible (subgrup 20).

   2.3.2. Immobilitzat material (subgrup 21).

  2.3.3. Immobilitzat material en curs (subgrup 23).

   2.3.4. Inversions immobiliàries (subgrup 22).

 
3. EL FINANÇAMENT.

3.1. Normes de registre i valoració.

   3.1.1. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.

   3.1.2. Passius financers.

   3.1.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts.

 
4. ELS IMPOSTOS.

4.1. Normes de registre i valoració.

   4.1.1. IVA, IGIC i altres impostos indirectes.1.215ª Impost sobre el benefici.

4.2. Comptes implicades.

4.3. Situacions pràctiques.

 
5. EL RESULTAT DE L’EMPRESA.

5.1. El cicle comptable.

5.2. Las fases del cicle comptable.

   5.2.1. Assentament d’obertura.

   5.2.2. Assentament de gestió.

   5.2.3. Balanç de comprovació de sumes i saldos.

   5.2.4. Assentament de regulació.

   5.2.5. Assentament de tancament.

 
6. INTERPRETACIÓ DE COMPTE DE RESULTAT.

6.1. Introducció.

6.2. Anàlisi del compte de resultats.

   6.2.1. Relació entre els costos d’estructures i les vendes.

   6.2.2. Relació entre el benefici operatiu i les vendes.

   6.2.3. Relació entre el benefici de l’explotació i les vendes.

   6.2.4. Relació entre el resultat abans d’impostos i les vendes.

   6.2.5. Relació entre la pressió fiscal i les vendes.

   6.2.6. Relació entre el benefici net i les vendes.

   6.2.7. El punt mort.

   6.2.8. Indicadors de creixement.

6.3. Quadre de comandament.


7. INTERPRETACIÓ DEL BALANÇ DE SITUACIÓ.

 

7.1. Introducció.

7.2. Anàlisi de balanços.

   7.2.1. Anàlisi a curt termini.

   7.2.2. Anàlisi a llarg termini.

   7.2.3. Anàlisi de la finançament de l’estructura econòmica.

   7.2.4. Ràtios de rendibilitat.

 

 

*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 225 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari