1 jun

Calendari: Del 1 de juny al 6 de juliol del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Analitzar de forma comptable i financera una empresa, abastant aspectes com l’estructura i conceptes bàsics del Pla General Comptable, així com registrar comptablement les operacions de venda, compra, existències i despeses generals de provisions i deterioraments de valor.


CONTINGUTS:


1. El PGC.

1.1. El Pla General Comptable de Pymes.

1.2. Estructura del Pla General de Comptabilitat.

1.3. Marc Conceptual de la Comptabilitat.

   1.3.1. Comptes anuals. Imatge fidel.

   1.3.2. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals.

   1.3.3. Principis comptables.

   1.3.4. Elements dels comptes anuals.

   1.3.5. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals.

   1.3.6. Criteri de valoració.

   1.3.7. Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

1.4. Normes de registre  i valoració per PYMES.

1.5. Comptes anuals.

1.6. Quadre de comptes i definicions i relacions comptables.


2. VENDES

2.1. Normes de registre i valoració per a PYMES.

   2.1.1. Ingressos per venda i prestació de serveis.

   2.1.2. IVA, IGIC i altres impostos indirectes.

2.2. Comptes implicades.

2.3. Situacions pràctiques.

   2.3.1. Prestació de serveis.

   2.3.2. Venda bens  de béns.

   2.3.3. Altres ingressos de gestió.

   2.3.4. Ingressos financers.

   2.3.5. Cobraments i altres situacions.

   2.3.6. Clients moneda estrangera


3. COMPRES

3.1. Normes de registre i valoració per a PYMES.

3.2. Comptes implicades.

3.3. Situacions pràctiques.

   3.3.1. Compra de mercaderes.

   3.3.2. Compra de matèries primes.

   3.3.3. Compra d’altres aprovisionaments.

   3.3.4. Treballs realitzats per altres empreses.

   3.3.5. Pagament a proveïdors.

   3.3.6. Proveïdors, moneda estrangera.

 
4. EXISTÈNCIES

4.1. Concepte, classificació i formes de valoració.

4.2. Normes de registre i valoració.

4.3. Comptes implicades.

4.4. Situacions pràctiques.

   4.4.1. Compres.

   4.4.2. Vendes.

   4.4.3. Variació d’existències.

   4.4.4. Correccions valoratives.


5. LES DESPESES GENERALS, PROVISIONS I DETERIORAMENTS DE VALOR.

5.1. Les despeses generals.

   5.1.1. Normes de registre i valoració.

   5.1.2. Comptes implicades.

   5.1.3. Situacions pràctiques.

5.2. Provisions i deteriorament de valor.

   5.2.1. Normes de registre i valoració.

   5.2.2. Comptes implicades.

   5.2.3. Situacions pràctiques.


 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 225 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari