21 set
16:00

Calendari: Del 21 de setembre al 19 d'octubre del 2020
Durada: 20 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Gestionar els salaris dels empleats i pagaments de quotes d’una empresa, abastant la normativa vigent en les bases de cotització a la Seguretat Social, així com les novetats legislatives en temes de registre d’horari.


CONTINGUTS

1. CONCEPTE SALARIAL.

1.1. Salari: Concepte i regulació.

1.2. Retribucions extra salarials.

1.3. Estructura del salari.

1.4. Determinació del salari.

   1.4.1 Absorció i compensació de salaris

   1.4.2 Igualtat de remuneració per raó de sexe (ART. 28 T.R.L.E.T)

 

2. ESTRUCTURA SALARI.

2.1. El Rebut de salaris.

2.2. Liquidació i pagament de salaris.

 

3. LIQUIDACIÓ.

3.1. Rebut de saldo i liquidació.

   3.1.1 Pagues Extraordinàries. Càlcul i liquidació.

   3.1.2 Vacances

   3.1.3 Altres conceptes a liquidar.4. RENDIMENTS DEL TREBALL EN IRPF.

4.1. I.R.P.F. Naturalesa i Objecte.

   4.1.2 Rendes Gravables.

4.2. Rendiments del Treball (Art. 17 LIRPF)

   4.2.1 Rendes Subjectes.

4.3. Dietes i assignacions per a despeses de viatges.

4.4. Extinció d’una relació laboral

4.5. Determinació del càlcul tipus de retenció en un rebut de salaris.

 

5. RETENCIONS.

5.1. Càlcul del tipus de retenció. Comunicació de la situació familiar, el model 145.

   5.1.1 Estructura del model 145.

5.2. Dinàmica de gestió de les retencions practicades.

   5.2.1 El model 111.

   5.2.2 El model 190.

 

6. BASES DE COTITZACIÓ.

6.1. Sistema de Seguretat Social

   6.1.1 Inscripció dels empresaris. (art. 138 TRLGSS)

   6.1.2 Afiliació, altes i baixes dels treballadors. (art.139 TRLGSS)

6.2. Cotització a la Seguridad Social.

   6.2.1 Base de cotització de contingències comunes.

   6.2.2 Base de contingències professionals.

   6.2.3 Base de cotització en supòsits especials: contractes a temps parcial.

   6.2.4 Tipus de cotització.

 

7. INCAPACITAT TEMPORAL.

7.1. Incidència de la prestació d’incapacitat temporal en el rebut de salaris.

7.2. Incapacitat per contingències comunes (malaltia comuna).

7.3. Incapacitat temporal per contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals).

7.4. Prestacions per risc d’embaràs, naixement i cura de menor.

7.5. Altres incidències en el càlcul del rebut de salaris.

7.5.1 Vaga

7.5.2 Permisos no retribuïts, Falta de assistència

7.5.3 Reducció de jornada per guarda legal.

 

8. LIQUIDACIONS

8.1. El sistema de liquidació directa (SLD) en el règim general de la seguretat social.

8.2. Liquidacions a la seguretat Social.

   8.2.1 Liquidacions ordinàries i complementàries

8.3. El rebut de liquidació de cotització (RLC) i la relació nominal de treballadors (RNT).

   8.3.1 Relació nominal de treballadors (RNT)

   8.3.2 Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC)

 

9. APLICACIÓ SILTRA

9.1. Procediment de presentació de dades de liquidacions en el Sistema de Liquidació Directa.

   9.1.1 Actuacions prèvies

   9.1.2 Presentació de liquidacions

   9.1.3 Esborrany RNT i DCL

9.2. Confirmació de liquidacions en el Sistema de Liquidació Directa.

   9.2.1 Tancaments d’ofici.

   9.2.2 Rectificacions de liquidacions confirmades

   9.2.3 Anul·lació de liquidacions

9.3. SILTRA.

9.4. Enviament de fitxers CRA (Conceptes Retributius Abonats).

 

10. NOVETATS LEGISLATIVES

10.1. Obligacions en matèria de registre de jornada.

10.2. Obligacions en matèria de contractes a temps parcial.

10.3. Obligacions en matèria de registre d’hores extraordinàries.

10.4. Obligacions registrals en base al Real Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantía de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.

10.5. Aplicacions de nòmines. Aspectes a considerar en la seva elecció.

 


 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 150 € 

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari