6 jul

Calendari: Del 6 al 29 de juliol del 2020
Durada: 20 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Realitzar un contracte laboral de forma correcta, abastant la tipologia de contracte, la gestió administrativa i els incentius en matèria de contractació, així com els aspectes a tractar en cas d'inspecció laboral.

CONTINGUTS:

Unitat 1. Elements
1. El contracte de treball laboral.
1.1 Elements essencials.
1.1.1 Capacitació de les parts.
1.1.2 Requisits específics.
1.2 Forma del contracte.
1.3 Nul·litat del contracte.
2. El precontracte.
3. El període de prova.
3.1 Forma.
3.2 Durada.

Unitat 2. Configuració
1. Modificació del contracte de treball.
2. Mutu acord de les partes.
2.1 Unilateral de l’empresari.
2.1.1Mobilitat funcional.
2.1.2 Mobilitat geográfica.
2.1.3 Mobilitat sustancials.
2.2 A instàncies del treballador.
2.3 Procés concursal.

Unitat 3. Contracte Laboral Indefinit
1. El contracte indefinit.
2. Transformació de contracte temporal a indefinit.
2.1 Per imperatiu legal.
2.2.1 Incompliment de l'obligatorietat de formalitzar l'alta en seguretat social de l'empleat o el seu retard més enllà del període de prova.
2.2.2 Identificació insuficient de la causa de temporalitat o la falta de la seva formalització per escrit.
2.2.3 Prestació de serveis finalitzat el període estipulat en el contracte, sense que hi hagi denúncia per les parts.
2.2.4 Frau en la contractació temporal.
2.2.5 Incompliment de l'article 15.5 del TRLET.
3. Col·lectius d'especial atención.
4. Contractes fixos discontinus.

Unitat 4. Contracte Laboral Temporal
1. Contracte d'obra i servei.
1.1 Objecte.
1.2 Formalitats i característiques.
1.3 Durada.
2. Contracte eventual.
2.1 Objecte.
2.2 Formalitats i característiques.
2.3 Durada.
3. Contracte d’interinitat.
3.1 Objecte.
3.2 Formalitats i característiques.
3.3 Durada.

Unitat 5. Contracte Laboral de Formació i aprenentatge
1. Objecte del contracte.
2. Característiques i requisits dels treballadors.
2.1 Contracte per a la formació i l'aprenentatge: col·lectius.
2.2 Durada.
2.3 Temps de treball.
2.4 Salari.
2.5 Acció protectora de la Seguretat Social.
3. Activitat formativa.
3.1 Acord de l'activitat formativa.
4. Incentius.

Unitat 6. Contracte Laboral en pràctiques
1. Objecte de contracte.
2. Característiques i requisits dels treballadors.
2.1 Contracte laboral en pràctiques: títols necessaris.
2.2 Durada.
2.3 Salari i temps de treball.
2.4 Acció protectora de la Seguretat Social.
2.5 Empreses de treball temporal i discapacitats.
3. Incentius.

Unitat 7. Relleu i jubilació anticipada
1. El contracte de jubilació parcial.
1.1 Concepte i requisits d'accés a la jubilació parcial.
1.2 Objecte i característiques del contracte de jubilació parcial.
2. El contracte de Relleu.
2.1 Objecte.
2.2 Requisits.
2.3 Incentius.

Unitat 8. Gestió Administrativa
1. La comunicació del contingut dels contractes de treball.
2. Contrat@. Comunicació de la contractació laboral.
3. Passos previs: Autoritzacions administratives.
4. Funcionalitats d'aplicacions web.
5. Modalitats de comunicació telemàtiques.

Unitat 9. Inspecció
1. La Inspecció de treball.
1.1 Funcions.
1.2 Actuacions.
2. Control del frau en la contractació i l’ocupació.
2.1 Control contractació temporal.
2.2 Normativa vinculant i convenis col·lectius.

Unitat 10. Incentius
1. Tipologia d’incentius.
1.1 Requisits i exclusions.
1.2 Bonificacions i reduccions de quotes a la Seguretat Social.
1.3 Altres canals d’accés.
2. Incentius actuals.
2.1 Contractació indefinida inicial.
2.2 Transformació en indefinits.

 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari