22 jun
09:30

OBLIGATORIETAT DE REGISTRE, ANÀLISI I DISSENY D’UN PLÀ D’ACCIÓ

Calendari: 22 i 25 de juny de 2020 de 9:30 a 13:30h
Durada: 8 hores
Modalitat: Aula Virtual

 

OBJECTIU GENERAL:

Davant l'obligació de totes les empreses i organitzacions a realitzar el Registre de salari segons RD 6/2019, presentem una eina per portar a terme l'anàlisi de la bretxa salarial entre homes i dones en l'ambit laboral i poder adoptar mesures per prevenir qualsevol tipus de discriminació, basat en la Guia publicada per la Generalitat en quan a l'aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones.


CONTINGUTS:

1. Introducció normativa i legislativa

1.1 RD 6/2019

1.2 Guia per l’aplicació de la igualtat retributiva

1.3 Obligatorietat registre  valor mitja del salari  i disgregació per sexes i categories professionals ( art 28.2  del Reial decret llei 6/2019, que modifica la redacció de l’Estatut dels treballadors)

2. Concepte bretxa salarial

2.1 Causes

2.2 Discriminació directe

2.3 Discriminació indirecte

2.4 Determinants de la bretxa salarial

2.5 Efectes de la bretxa salarial

2.6 Principi igualtat retributiva per feines de igual valor

3. Recomanacions per identificar i analitzar la bretxa salarial

3.1 Càlcul:

- Àmbit legal

- Participants

- Informació necessària

- Com realitzar el càlcul

3.2  Anàlisi:

3.2.1 Bretxa global:

- Contractació

- Classificació professional

- Sistema i estructura retributiva

- Salari base

- Complements salarials

- Hores extraordinàries

- Beneficis socials

- Percepcions extra salarials

- Antiguitat

- Tipus de contracte

- Tipus jornada

- Conciliació

- Promoció

- Valoració llocs de treball

3.2.2 Anàlisi resultats

3.3  Pla d’acció:

3.3.1 Com dissenyar un pla d’acció:

- Objectius

- Establir accions

- Metodologia

- Calendari, programació

- Responsables, intervinents

3.3.2 Proposta d’accions:

- Segregació horitzontal i vertical

- Valoració de llocs de treball

- Classificació professional

- Contractació i promoció

- Estructura salarial

- Conciliació i corresponsabilitat

3.4 Seguiment i avaluació:

- Objectius

-Comissió

-Procediment

- Avaluació , informe final
DOCENT

Sra. Ruth Flotats.

Diplomada en Graduat Social. Llicenciada en Psicologia. Assessora i consultora especialitzada en Igualtat.

 

Preu: 190 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari