10 feb
09:30

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur

Calendari: : Del 10/02/2020 al 06/05/2020
Horari: De dilluns a dijous de 9:30 a 13:30h
Durada: 190 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 TerrassaCONTINGUTS:
 

A.1 Continguts lèxic-semàntics

1.Vocabulari bàsic relacionat amb: Identificació personal, Vivenda, llar i entorn, Activitats de la vida diària, Temps lliure i oci, Viatges, Relacions humanes i socials, Educació i formació, Compres i activitats comercials, Alimentació, Béns i serveis i Llengua i comunicació

2.Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.

3.Afixes més freqüents: cleaner, unhappy, imposible.

4.Presentació d’antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk).

5.Falsos amics més freqüents (conductor, library).

6.Abreviació de paraules d’ús freqüent (bike, fridge).

7.Verb amb partícula d’ús molt freqüent (get up, come in).

8.Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

 

A.2 Continguts gramaticals

1. Oració

-Concordança subjecte-verb en número

-Presentació e iniciació d’oracions declaratives afirmatives i negatives; interrogatives (amb i sense partícules) i respostes breus (Yes, I am. No, she doesn ́t) en els temps verbals estudiats.

-Ordre dels elements: subjecte, verb i complements; posició  de la negació.

-Oracions imperatives (sit down, please).

-Introducció a les oracions exclamatives (That ́s wonderful!)

-Coordinació: conjuncions més freqüents (and, but, or).

-Subordinació: oracions causals (because), temporals (when).

 

2. Nom i adjectius

-El número del nom: formació del plural + (e)s; plurals irregulars (women, men); noms que s’utilitzen només en plural (people).

-El gènere del nom de persones: paraules diferents pel masculí/femení (boy-girl); paraules comuns per ambdós (teacher); sufix –ess per formar el femení d’alguns noms (waiter-waitress).

-Nom comptables i incomptables i consolidació de casos que presenten més dificultat (people, money, paper...).

-El genitiu  ́s / s ́ (Jane ́s sister, my parents ́car)

-L’ adjectiu: formes, ús i posició en l’oració. Invariabilitat per gènere i número.

-L’ adjectiu modificat per l’adverbi (very easy, too small).

-La comparació: adj + -er / more + adj / more + nom.

-El grau superlatiu adj + est /the most + adj. Superlatius irregulars (best, worst, most).

 

3. Determinants

-L’article determinat e indeterminat. Usos més comuns i omissió.

-Demostratius i concordança en número amb el nom: That car is very fast-Interrogativos: What (What colour is it?).

-Numerals cardinals fins a tres dígits.

-Possessius: my, your, his, her, our, their

-Indefinits més freqüents: some, any, no, much, many (I had some tea).

 

4. Pronoms

-Pronoms personals subjecte i complement, impersonals, demostratius, interrogatius i indefinits.

-Ús de one(s):the red one

-Pronoms indefinits més freqüents compostos de some-, any-.

-Pronoms impersonals: it, there (it ́s raining).

 

5. Verbs

-Formes i usos del verb been present.

-Verbs auxiliars do i be. Característiques i ús.

-Present simple dels verbs més freqüents. Presentació e iniciació

-Imperatiu (Listen. Don ́t write).

-Formes i usos del verb been passat.

-El Present Simple i el Present Continu dels verbs més freqüents. Contrast entre ambdós temps.

-El Passat simple. Formes regulars i irregulars dels verbs del nivell. Usos.

-Introducció als verbs modals: can i could. Característiques i usos.

-Formes impersonals del verb be (It ́s three o ́clock. There are no apples)

-La forma be going to per expressar plans futurs.

-Introducció de will/‘ll com a forma de futur i oferiment/promesa (I ́ll leave on Monday; I ́ll open the door for you; Don ́t worry, I ́ll do it).

-Formes impersonals del verb been passat (There was a match onTV).

-Iniciació al present perfecte per experiències passades i contrast amb el passat simple (Have you ever been to London? Yes, I went there last summer).

-Contrast de verbs comuns que regeixen infinitiu (Would like/ want) davant d’altres que regeixen gerundi (like/hate).

 

6. Adverbis

-Interrogatius: Where, When, How, Why.

-Afirmació i negació (yes, no).

-Formació del adverbi a partir de l’adjectiu. Excepcions: hard, fast, well.

-Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per indicar: lloc i adreça, manera, temps, quantitat, probabilitat (perhaps, maybe) i freqüència

- El adverbi modificat per altres adverbis (very slowly).

 

7. Enllaços

- Ús de les preposicions més freqüents de lloc, adreça i temps.

- Presentació d’altres preposicions (with, without, about).

- Preposicions que precedeixen a certs noms (by car, at work, on holiday).

- Iniciació en l'ús de algunes conjuncions d'ús més freqüent: and, but, or, because.

 

A.3 Continguts ortogràfics

 1. L'alfabet. Deletrejar
 2. Representació gràfica de fonemes i sons:

- Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes. Correspondències inusuals en paraules d'ús freqüent

- Vocals mudes i el seu possible valor fonològic. Consonants mudes..

- Canvis ortogràfics davant inflexions.

 1. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
 2. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.
 3. Formes de contracció (didn ́t, can ́t)
 4. Signes d'ús comú: @, €, £, $

 

A.4 Continguts fonètics i fonològics

 1. Sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.
 2. Sons i fonemes consonàntics. Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics (“consonant clusters”)
 3. Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió
 4. Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i l'entonació

 
Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals (40 hores).

 


INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí
PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

 • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
 • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
 • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp. 

Afegeix al calendari