11 nov
09:00

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur

Calendari: : Del 11/11/2019 al 23/09/2020
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
Durada: 920 hores
Lloc d'impartició: Rambla d'Ègara, 340 - 08221 Terrassa

 

REQUISITS MÍNIMS ALUMNES*:

Nivell 2: Graduat ESO, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà superada,  complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà, prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i/o 45 anys.

Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  


*En cas de no tenir la titulació requerda es faràn proves de competències


CONTINGUTS:

MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials (160 hores).

 • UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40 hores).
 1. Atenció al client en les operacions de compravenda
 2. Comunicació d'informació comercial en els processos de compravenda
 3. Adaptació de la comunicació comercial al telemàrqueting
 4. Tramitació en els serveis de postvenda
 •  UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80 hores).
 1. Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencional
 2. Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda
 3. Gestió d'estocs i inventaris
 •  UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40 hores).
 1. Utilització d'aplicacions de gestió en la relació amb els clients i proveïdors (CRM)
 2. Utilització d'aplicacions de gestió de magatzem
 3. Utilització d'aplicacions informàtiques de gestió de la facturació
 4. Utilització d'eines d'aplicacions de gestió de la postvenda

 MF0979_2: (Transversal) Gestió operativa de tresoreria (90 hores).

 1. Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers
 2. Confecció i ús de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria
 3. Mètodes bàsics de control de tresoreria
 4. Operacions de càlcul financer i comercial
 5. Mitjans i terminis de presentació de la documentació

 MF0980_2: (Transversal) Gestió auxiliar de personal (90 hores).

 1. Normativa laboral i d'organització de les relacions laborals en l'empresa
 2. El contracte de treball
 3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social
 4. Gestió de recursos humans

 MF0981_2: Registres comptables (120 hores).

 • UF0515: Pla General de Comptabilitat (90 hores)
     1.Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable
     2.El patrimoni de l'empresa
     3.Registres comptables de l'activitat empresarial
     4.Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars
 •  UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30 hores).
 1. Programes de comptabilitat
 2. Registre comptable a través d'aplicacions informàtiques
MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades (90 hores).
 1. Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d'enregistrament de dades
 2. L'actuació personal i professional en l'entorn de treball de l'activitat d'enregistrament de dades
 3. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics
 4. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics
 5. Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats

 MF0978_2: (Transversal) Gestió d'arxius (60 hores).

 1. Gestió d'arxius, públics i privats
 2. Optimització bàsica d'un sistema d'arxiu electrònic
 3. Gestió bàsica d'informació en sistemes gestors de bases de dades
MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica (190 hores).

 • UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30 hores).
     1. Introducció a l'ordinador (maquinari, programari
     2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals
     3. Introducció a la cerca d'informació a Internet
     4. Navegació per la World Wide Web
     5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació
     6. Transferència de fitxers FTP

 • UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores).
     1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de texto
     2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
     3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
     4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text
     5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressi
     6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part
     7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació
     8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquete
     9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu
   10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte
   11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i plantilles
   12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació
   13. Treball amb documents llargs
   14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d'objectes del menú inserci
   15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits
   16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros

 • UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores).
     1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul
     2. Desplaçament pel full de càlcul
     3. Introducció de dades en el full de càlcul
     4. Edició i modificació del full de càlcul
     5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre
     6. Operacions amb rangs
     7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul
     8. Fórmules
     9. Funcions
   10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul
   11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul
   12. Impressió
   13. Treball amb dades
   14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits
   15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic
   16. Plantilles i macros

 •  UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores).
 1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades
 2. Creació i inserció de dades en taules
 3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions
 4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes
 5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes
 6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes

 • UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació (30 hores).
 1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions
 2. Introducció i conceptes generals
 3. Accions amb diapositives
 4. Treball amb objectes
 5. Documentació de la presentació
 6. Dissenys o estils de presentació
 7. Impressió de diapositives en diferents sup
 8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura

Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals (40 hores)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats de gestió administrativa (80 hores).INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí
PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

 • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
 • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
 • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp. 

Afegeix al calendari