Calendari: Del 30 de novembre al 27 de desembre del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Capacitar a l’alumnat per utilitzar l’ idioma amb fluïdesa i eficàcia en situacions habituals i més especifiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptuals i lingüísticament complexes en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.


CONTINGUTS:

UNIT 1 – Business before pleasure

 1. Working life
 2. Expressing purpose,
 3. Business
 4. Connectors
 5. Expressions for working
 6. How to express contras
 7. Word patterns for business and phrasal verbs
 8. Unreal past and wishes.

UNIT 2 – Travel light

 1. Means of transport
 2. Indirect questions
 3. Town, cities and countries
 4. Be used to
 5. Tourism
 6. Get used to
 7. Travelling
 8. Too and enough / So and such.

UNIT 3 – Murderer or assassin?

 1. Possessives,
 2. The law and crime.
 3. Indefinite pronouns: No-, some-, any, every- ( where, thing and body),
 4. Word formation for the law and crime
 5. Adjectives and adverbs
 6. Collocations for the law
 7. Both, Both of, none of, all and every
 8. Phrasal verbs for crime and law.

UNIT 4 – The price of fame

 1. Inversions
 2. Art. Other inversions and expressions with 'make', 'let' and 'do'
 3. Cinema
 4. Literature
 5. Future constructions.

UNIT 5 – Outer space

 1. Other ways in the future
 2. Sci-Fi
 3. Knowledge’s
 4. Thoughts
 5. Opinions
 6. Phrasal verbs for opinion.

Preu: 225 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari