Calendari: Del 2 al 29 de novembre del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Capacitar a l’alumnat per utilitzar l’ idioma amb fluïdesa i eficàcia en situacions habituals i més especifiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptuals i lingüísticament complexes en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.


CONTINGUTS:

UNIT 1 - X-RAY

 1. Present tenses review
 2. What we look like and personality
 3. Present Perfect vs. Present Perfect Continuous
 4. Scanning the body and organs
 5. Past tenses review: Past simple, Past continuous and Past perfect
 6. Phrasal verbs for health
 7. Articles
 8. Countable/Uncountable nouns and Quantifiers
 9. Gestures, ways of looking, ways of speaking
 10. Mental processes.

UNIT 2 – KEEP FIT

 1. The passive voice
 2. Eating habits and ways of cooking
 3. The impersonal passive
 4. The causative and direct and indirect objects
 5. Sports and games
 6. The question tags
 7. Phrasal verbs for sport and games.

UNIT 3 – Weather the storm

 1. Reported speech
 2. Reporting verbs
 3. Environmental problems
 4. Reporting in the passive.
 5. The weather and extreme weather conditions
 6. Reported questions, imperatives and requests
 7. Weather expressions and phrasal verbs
 8. Modal verbs: Certainty, ability, permission, advice, obligation and necessity.

UNIT 4 – Are you techy?

 1. Future tenses
 2. New technology and science
 3. Defining and non-defining relative clauses
 4. Phrasal verbs for science and technology
 5. Zero, first and Second conditional
 6. Television and press
 7. Third and mixed conditionals
 8. Word formation for media and technology.

UNIT 5 – Living today

 1. Modals of ability, permission and advice
 2. Permission words
 3. Modals of obligation, probability and possibility
 4. Jobs
 5. Make and let
 6. Job interviews
 7. So and such
 8. Business
 9. Education
 10. Modals.

Preu: 225 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari