Calendari: Del 30 de novembre al 27 de desembre del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Utilitzar l’ idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llenguatge estàndard amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.


CONTINGUTS:

UNIT 1 – Next week’s  lessons

 1. How to talk about the future
 2. Education
 3. The passive voice
 4. Greetings and verbs for greetings
 5. Modals of deduction
 6. The time
 7. Have something done
 8. Prepositions of time.

UNIT 2 – At home

 1. Say and tell
 2. Places
 3. Reported speech
 4. At home
 5. Relative clauses
 6. More things you can find in a house.
 7. Phrasal verbs,
 8. Words and phrases for describing objects.

UNIT 3 – Our planet

 1. Reporting imperatives and requests
 2. Giving directions
 3. Question tags
 4. False friends and confusing words
 5. Collocations II
 6. The weather
 7. Zero first conditional
 8. The environment

UNIT 4 – What’s on TV tonight?

 1. Too and enough
 2. Adjectives II
 3. More phrasal verbs
 4. The media
 5. Verb patterns II
 6. Preposition of place
 7. Second conditional
 8. Means of transport.

UNIT 5 – Fashion victims

 1. Indefinite pronouns
 2. The media II
 3. So + verb or neither/ nor + verb
 4. Fashion
 5. Compound nouns
 6. Prepositions of movement
 7. Third conditional,
 8. Food and cooking.

Preu: 225 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari