Calendari: Del 2 al 29 de novembre del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Utilitzar l’ idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llenguatge estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.


CONTINGUTS:

UNIT 1 –Something about me

 1. Present simple and present continuous
 2. Countries, nationalities and languages
 3. Adverbs of frequency
 4. Music
 5. Films and books.
 6. State verbs
 7. Agreeing and disagreeing
 8. Articles
 9. Free time activities.

UNIT 2 -A thing of the past

 1. How to talk about the past
 2. Irregular verbs
 3. Ways of speaking
 4. Used to
 5. Linking expressions
 6. Countable and uncountable
 7. Expressing like and dislike.

UNIT 3 – What’s the matter?

 1. Adverbs
 2. Parts of the body
 3. Possessives
 4. Accidents and injuries
 5. -ed and –ing adjectives
 6. Family and relationships
 7. Looks like and looks
 8. Adjectives of personality
 9. Adjective order.

UNIT 4 – It’s unfair!

 1. Collocations
 2. Word formation
 3. Comparatives and superlatives
 4. Judgmental nouns.
 5. Questions and short answers
 6. Politics
 7. Verb patterns
 8. Words that go together.

B1.1 UNIT 5 – Make it a rule!

 1. Modals of ability
 2. Permission and advice
 3. Permission words
 4. Modals of obligation
 5. Probability and possibility
 6. Jobs
 7. Make and let
 8. Job interviews
 9. So and such
 10. Business.

Preu: 225 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari